Notice for Dabi Birodh-Election-078-079

दाबी बिरोधको प्रक्रिया सम्पूर्ण रुपमा अनलाइन मध्यम मार्फत सोफ्टवेरबाट हुने भएकोले तल दिएको लिंक मार्फत काम गर्न हुन अनुरोध छ | Link : https://voting.bjrukin.com/members/daabi