Notice for Dabi Birodh-Election-078-079

दाबी बिरोधको प्रक्रिया सम्पूर्ण रुपमा अनलाइन मध्यम मार्फत सोफ्टवेरबाट हुने भएकोले तल दिएको लिंक मार्फत काम गर्न हुन अनुरोध छ | Link : https://voting.bjrukin.com/members/daabi

Conference-DAY 2

DAY2: 𝐅𝐢𝐫𝐬𝐭 𝐏𝐮𝐛𝐥𝐢𝐜 𝐇𝐞𝐚𝐥𝐭𝐡 𝐂𝐨𝐧𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟎 𝐓𝐡𝐞𝐦𝐞: 𝐇𝐞𝐚𝐥𝐭𝐡 𝐒𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫 𝐑𝐞𝐟𝐨𝐫𝐦 𝐢𝐧 𝐅𝐞𝐝𝐞𝐫𝐚𝐥𝐢𝐬𝐦: 𝐋𝐞𝐬𝐬𝐨𝐧𝐬 𝐅𝐫𝐨𝐦 𝐂𝐨𝐯𝐢𝐝-𝟏𝟗 𝐚𝐧𝐝 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐁𝐞𝐲𝐨𝐧𝐝. 𝐖𝐡𝐞𝐧 : 𝟏𝟏𝐭𝐡 𝐎𝐜𝐭𝐨𝐛𝐞𝐫 ,𝟐𝟎𝟐𝟎 (𝟐:𝟎𝟎 𝐏𝐌 𝐍𝐏𝐓 𝐎𝐧𝐰𝐚𝐫𝐝𝐬) 𝐇𝐨𝐰 𝐭𝐨 𝐣𝐨𝐢𝐧: 𝐂𝐥𝐢𝐜𝐤 𝐨𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐟𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰𝐢𝐧𝐠 𝐥𝐢𝐧𝐤 https://dartmouth.zoom.us/j/97474892991… 𝐂𝐨𝐧𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐖𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐫 𝐈𝐃: 𝟗𝟕𝟒 𝟕𝟒𝟖𝟗 𝟐𝟗𝟗𝟏 Read more

Conference-DAY 1

DAy1:𝐅𝐢𝐫𝐬𝐭 𝐏𝐮𝐛𝐥𝐢𝐜 𝐇𝐞𝐚𝐥𝐭𝐡 𝐂𝐨𝐧𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟎 𝐓𝐡𝐞𝐦𝐞: 𝐇𝐞𝐚𝐥𝐭𝐡 𝐒𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫 𝐑𝐞𝐟𝐨𝐫𝐦 𝐢𝐧 𝐅𝐞𝐝𝐞𝐫𝐚𝐥𝐢𝐬𝐦: 𝐋𝐞𝐬𝐬𝐨𝐧𝐬 𝐅𝐫𝐨𝐦 𝐂𝐨𝐯𝐢𝐝-𝟏𝟗 𝐚𝐧𝐝 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐁𝐞𝐲𝐨𝐧𝐝. 𝐖𝐡𝐞𝐧 : 𝟏𝟎𝐭𝐡 𝐎𝐜𝐭𝐨𝐛𝐞𝐫,𝟐𝟎𝟐𝟎 (𝟏:𝟑𝟎 𝐏𝐌 𝐍𝐏𝐓 𝐎𝐧𝐰𝐚𝐫𝐝𝐬)                   𝐇𝐨𝐰 𝐭𝐨 𝐣𝐨𝐢𝐧: 𝐂𝐥𝐢𝐜𝐤 𝐨𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐟𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰𝐢𝐧𝐠 𝐥𝐢𝐧𝐤 https://dartmouth.zoom.us/j/97474892991… Read more

First Public Health Conference-Starting Today

𝐅𝐢𝐫𝐬𝐭 𝐏𝐮𝐛𝐥𝐢𝐜 𝐇𝐞𝐚𝐥𝐭𝐡 𝐂𝐨𝐧𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟎 𝐓𝐡𝐞𝐦𝐞: 𝐇𝐞𝐚𝐥𝐭𝐡 𝐒𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫 𝐑𝐞𝐟𝐨𝐫𝐦 𝐢𝐧 𝐅𝐞𝐝𝐞𝐫𝐚𝐥𝐢𝐬𝐦: 𝐋𝐞𝐬𝐬𝐨𝐧𝐬 𝐅𝐫𝐨𝐦 𝐂𝐨𝐯𝐢𝐝-𝟏𝟗 𝐚𝐧𝐝 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐁𝐞𝐲𝐨𝐧𝐝. 𝐖𝐡𝐞𝐧 : 𝟏𝟎𝐭𝐡 𝐎𝐜𝐭𝐨𝐛𝐞𝐫,𝟐𝟎𝟐𝟎 (𝟏:𝟑𝟎 𝐏𝐌 𝐍𝐏𝐓 𝐎𝐧𝐰𝐚𝐫𝐝𝐬)                     𝟏𝟏𝐭𝐡 𝐎𝐜𝐭𝐨𝐛𝐞𝐫 ,𝟐𝟎𝟐𝟎 (𝟐:𝟎𝟎 𝐏𝐌 Read more